Quản Lý Nhà Hàng Nhật Bản

0
120

CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN

Lương: 10,000,000 VNĐ/tháng hoặc thoả thuận
Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định Nhà nước
Môi trường làm việc chuyên nghiệp năng động

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Mục đích công việc/Job Purpose:
1. Hỗ trợ Giám Đốc Kinh doanh và tiếp thị toàn quốc ; và Giám Đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh để cung cấp số lượng và doanh thu và các mục tiêu của khách hàng bằng cách đem mục tiêu và sáng kiến về ‘Chiến lược tiếp thị ‘ đã được thành lập trong Chỉ số đo lường hiệu suất / Assist National Sales and Marketing Manager; and Head of Branch Office in Ho Chi Minh to deliver volume and revenue and other objectives of customers by selling in ‘Marketing Strategy’ objectives and initiatives established during the Key Performance Indicator Plan

2. Luôn đảm bảo khung thời gian và thời hạn để chuẩn bị đầy đủ cho mỗi kế hoạch xúc tiến cho các bộ phận khác (lập kế hoạch cho các hoạt động kịp thời, hiệu quả và suôn sẻ)./ Always ensure the time frame and deadline for every preparation promotion program is sufficient for all Internal Departments (efficient planning for timely, efficient and smooth operations).

3. Xây dựng quan hệ hợp tác và chiến lược bền vững với đối tác và mối quan hệ với khách hàng tốt thông qua Kế hoạch kinh doanh Sản phẩm O.E.M./ Build sustainable strategic partnership and relationship with customers via Joint Business O.E.M Products Plan.

4. Xây dựng, theo dõi chặt chẽ và thực hiện chương trình tiếp thị một cách thích hợp./ Develop, closely follow up and execute agreed Marketing Programs.

5. Đảm bảo các thông tin cần thiết của khách hàng và thỏa thuận của khách hàng đã giao được thực hiện theo các tiêu chuẩn hiệu suất và cam kết./ Ensure all assigned accounts comply with performance standards and commitments.

Mô tả công việc/Job Description:
1. Phối hợp và theo dõi các khoản phải thu và số dư giữa khách hàng với bộ phận kế toán của công ty./ Co-ordinate and follow up on receivables and outstanding balance between customers and company’s accounting department.

2. Đảm bảo tất cả các hoạt động dựa trên các nguyên tắc của công ty bao gồm trung thực. Đảm bảo tất cả các hoạt động thực hiện mang lại lợi ích cho công ty và khách hàng ./ Strongly ensure that all activities are based on the principles of the company which includes honesty. Ensure that all activities carried out brings benefits to the company and it’s customers.

3. Phải hiểu rõ ràng về cơ cấu giá, kiểm soát tín dụng và làm theo các giới hạn tín dụng được đặt công ty quy định và được sự chấp thuận cho những giới hạn đó/ Have good clarity on the pricing structure, credit control and follow the credit limits set out by the company and get approval for these limits and price.

4. Tuân thủ các quy trình chuẩn và chính sách của công ty về việc bán hàng và kiểm soát tín dụng./ Follow the Standard Operating Procedures and Policies of the company for Sales and Credit Control.

5. Phối hợp và đảm bảo thông tin liên lạc tốt với phòng kinh doanh và các bộ phận khác./Co-ordinate and ensure good communication within the Sales Department and other departments.

6. Xây dựng mối quan hệ giữa công ty và khách hàng bằng cách xử lý sự cố cho khách hàng và thực hiện thăm hỏi thường xuyên / hàng ngày./ Build relationships between the company and customers by troubleshooting customers and carrying out regular/daily visits.

7. Tiến hành tiếp thị thông minh để giành chiến thắng trong canh trạnh./ Conduct marketing intelligence to win the competition.

8. Làm việc dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Kinh doanh Toàn Quốc và Quản lý vùng / Working under direction and supervision by National Sales Manager.

9. Duy trì khách hàng hiện tại và tăng trưởng khách hàng nhằm đạt tốt mục tiêu kinh doanh/ Maintain and grow the sales with existing customers to exceed sales target.

10. Thực hiện tất cả các kế hoạch đã thống nhất với khách hàng và thực hiện hỗ trợ kịp thời và báo cáo./ Execute all the agreed plans with customers and carry out prompt support and reporting.

11. Giới thiệu và hướng dẫn cho khách hàng để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.Provide training and briefing to customers to ensure quality standards.

12. Thực hiện theo dõi liên tục để đảm bảo chương trình khuyến mãi được thực hiện trên cơ sở kịp thời theo thỏa thuận của khách hàng với công ty. Đảm bảo việc tuân thủ của khách hàng với các thỏa thuận giữa khách hàng và công ty./ Carry out constant follow up to ensure that promotions are carried out on a timely basis as agreed by the customer with the company. Ensure compliance of the customer with the agreements between the customer and the company.

13. Giám sát hiệu quả và tuân thủ theo cam kết của khách hàng và nhà phân phối, khắc phục khi cần thiết/ Monitor performance and compliance of customer and distributor, taking corrective action where necessary.

14. Báo cáo phản hồi của khách hàng cho Giám Đốc Kinh Doanh và Tiếp Thị Toàn Quốc (và Giám đốc điều hành).Report customer feedback to National Sales Manager (and Executive Manager).

15. Tham gia vào việc đổi mới và tăng trưởng lĩnh vực Thương mại hiện đại. (Bằng cách cung cấp những ý tưởng, sáng tạo v..v..)./ Participate in the innovation and growth of the Modern Trade sector. ( by providing ideas, innovation and so on).

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Số lương: 01 người/ 01 people
Nơi làm việc: Thành phố Hồ chí Minh
Lương: 10,000,000 VNĐ/tháng/ Salary: 10,000,000 VND / month hoặc thoả thuận

• Yêu cầu:
– Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên đại học Quản trị kinh doanh/ Have university degree
– Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm quản lý bán hàng/ At least 2 years experience
– Tiếng anh giao tiếp tốt (bắt buộc)/ Good English communication
– Ngoại hình ưa nhìn/ Good appearance
– Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh/Having experience in the FMCG sector
– Khả năng làm việc độc lập/Ability to work independently
– Có tư duy xây dựng chiến lược kinh doanh/Ability to thinking building strategic business
– Duy trì và thiết lập mối quan hệ tốt với khách hàng/ Maintain and establish good relationships with customers

Tham khảo: xem thêm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.